Studii/cercetări/ghiduri/materiale informative relevante

1. LEGISLAȚIE

  • Legea nr. 361 din 2022 privind protecţia avertizorilor în interes public

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/262872

  • Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22361

  • Legea 682/2002, privind protecția martorilor

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41031

  • Legea 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/43323

  • H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilității de materializare a riscurilor de corupție, cu indicatorii de estimare a impactului în situația materializării riscurilor de corupție și formatul registrului riscurilor de corupție, precum și pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/204398
  • Ghiduri Agenția Națională de Integritate: https://www.integritate.eu/A.N.I.-interactiv/Ghiduri.aspx

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind CODUL ADMINISTRATIV
pentru consultare accesați următorul link: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/215925
Emitent: GUVERNUL ROMÂNIEI; Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019
________________________________________

2. PRINCIPII APLICABILE CONDUITEI PROFESIONALE A FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ (art. 368 din Codul Administrativ)

_______________________________________

3. Ghid de bune practici pentru implementarea Standardului 1 -Etica si integritate 

Elaborat în cadrul proiectului „Mecanisme eficace de control administrativ și de prevenire a corupției” cod SIPOCA 432, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2: Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2.: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
______________________________________

4. NORMELE DE CONDUITĂ PREVĂZUTE DE O.U.G. NR. 57/2019 PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV, CU COMPLETĂRILE ULTERIOARE