Atribuţiile Direcţiei Regionale de Statistică Călărași

Atributiile Directiei Regionale de Statistica Calarasi

În realizarea obiectului de activitate, ce se întemeiază pe principiile autonomiei, confidenţialităţii, transparenţei, relevanţei, proporţionalităţii, deontologiei statistice şi a raportului cost/eficienţă, Direcţia Regională de Statistică Călăraşi are următoarele atribuţii :

a)asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la operatorii economici şi sociali, din judeţul unde îşi are sediul, pentru cercetările prevăzute în Programul Statistic Naţional Anual aprobat;

b)organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter   special cum ar   fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;

c)organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;

d)participă la evaluarea eficienţei şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;

e)propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor asupra operatorilor economici sau asupra gospodăriilor populaţiei;

f)asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;

g)furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în planul de activitate;

h)informează, din proprie iniţiativă şi la solicitarea acesteia, administraţia publică locală asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;

i)prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;

j)elaborează / proiectează anuare, breviare, buletine  şi alte publicaţii la nivelul judeţului  spre a fi publicate;

k)îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin acte normative pentru domeniul lor de activitate;

l)furnizează date şi informaţii statistice la nivel regional în conformitate cu   normele Institutului Naţional de Statistică;

m)administrează fondul de date necesar reflectării evoluţiei fenomenelor economico-sociale în profil regional, pe baza datelor regionale validate de Institutul Naţional de Statistică cât şi din cele obţinute de la operatorii economici din cadrul regiunii de dezvoltare, în conformitate cu normele, metodologiile transmise de Institutul Naţional de Statistică;

n)realizează unele lucrări periodice de analiză referitoare la situaţia economico-socială a   regiunii de dezvoltare;

o)cooperează permanent cu Agenţia de Dezvoltare Regională, în vederea elaborării de metode şi modalităţi practice de colectare, prelucrare şi diseminare a datelor statistice regionale necesare deciziilor politice referitoare la dezvoltarea regională;

p)interpretează unitar metodologiile, indicatorii şi clasificările ce se utilizează   în      statistica regională de organismele internaţionale;

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Regională de Statistică Călăraşi are dreptul:

○  să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice care se află, deţin capital sub orice formă sau desfăşoară o activitate de orice fel pe teritoriul României şi de la toate persoanele de cetăţenie română cu domiciliul în România, care se află sau desfăşoară activitate pe teritoriul altor ţări;

○  să efectueze, cu  personalul propriu, sau să utilizeze în afara personalului propriu,   operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populaţiei şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenţii civile, pentru colectarea datelor, precum şi gospodăriile populaţiei, în cazul în care acestea constituie unităţi de observare statistică;

○ să aplice amenzi contravenţionale, prin intermediul persoanelor anume împuternicite pentru aceasta în baza art. 46 alin (2) din Legea 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale, pentru:

  • neîndeplinirea de către furnizorii de date a obligaţiilor privind transmiterea în mod gratuit de date corecte, actuale şi complete, la termenele, periodicităţile, în forma şi după metoda de colectare prevăzute în programul statistic naţional şi anual şi în conformitate cu normele metodologice;
  • refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi a documentelor si evidentelor necesare verificării calităţii datelor statistice furnizate, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de conducerea Direcţiei Regionale de Statistică Călăraşi;
  • utilizarea de către personalul angajat în Sistemul statistic naţional din judeţ şi de către personalul atras temporar a datelor individuale ale persoanelor fizice sau juridice, în alte scopuri decât cele statistice;
  • nerespectarea principiului confidenţialităţii datelor statistice de personalul angajat în Sistemul statistic naţional din judeţ, de personalul atras temporar în realizarea activităţilor statistice sau de persoanele juridice la care s-au externalizat unele activităţi statistice pe bază de contract.

○ să  solicite  de  la  Institutul Naţional de Statistică  date  şi informaţii  statistice  privind indicatorii calculaţi pe  judeţ  şi  la  nivel  de  ţară,  pentru  efectuarea  de  analize şi comparaţii pe judeţe, în  cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni;